ORGANIZAŢIA FEMEILOR SOCIAL DEMOCRATE

zq

 

C A P I T O L U L  I

DISPOZIŢII GENERALE

Secţiunea 1

Denumirea şi însemnul organizaţiei

Articolul 1

Denumirea organizaţiei este Organizaţia Femeilor Social Democrate, iar denumirea prescurtată este OFSD.

Articolul 2

(1) Însemnul organizaţiei este reprezentarea grafică a semnului permanent al PSD sub care este înscrisă demunirea prescurtată – OFSD; ansamblu simbolic încadrat într-un contur circular de culoare roşie.

(2) Reprezentarea grafică, alb-negru şi color, a însemnului OFSD este parte integrantă a prezentului Regulament. (Anexa 1)

(3) Însemnul organizaţiei este inscripţionat pe toate documentele şi materiale de promovare ale OFSD.

Articolul 3

Sediul central al organizaţiei este în municipiul Bucureşti, Bvd-ul Ion Ionescu de la Brad, nr. 1, Sector 1.

Secţiunea a 2-a

Definirea, scopul şi obiectivele organizaţiei

Articolul 4

OFSD este organizaţia politică de femei a Partidului Social Democrat, constituită ca structură internă a partidului, în conformitate cu prevederile Statutului PSD şi dispoziţiile legale în vigoare.

Articolul 5

OFSD poate adera la organizaţii naţionale sau internaţionale de apărare a drepturilor femeii şi egalităţii de şanse şi promovează hotărârile Uniunii Europene în domeniul protecţiei femeii şi familiei.

Articolul 6

OFSD stimulează participarea femeilor la viaţa politică, în cadrul Partidului Social Democrat şi îşi asumă responsabilitatea elaborării şi propunerii strategiei şi programului politic al PSD în domeniul specific

Articolul 7

OFSD promovează doctrina social-democrată şi acţiunea politică a PSD, contribuie la atragerea femeilor în partid şi acţionează pentru integrarea lor în structurile sale politice.

Articolul 8

OFSD are următoarele obiective prioritare:

 1. crearea unei structuri funcţionale, care să asigure eficientizarea întregului demers politic al PSD, în domeniile de ineres pentru femei şi familie;
 2. exprimarea şi valorificarea drepturilor femeilor şi familiei, prin mijloace de acţiune politică şi civică;
 3. elaborarea unor documente de analiză şi sinteză privind statutul femeii în România şi oferta politică a PSD adresată femeilor;
 4. adoptarea de poziţii în legătură cu aspectele esenţiale ale dezvoltării economice, sociale şi culturale, ale celorlalte aspecte ale vieţii colectivităţilor, cu incidenţă în viaţa de zi cu zi a femeilor, în conformitate cu Programul Politic al PSD;
 5. pregătirea, perfecţionarea şi susţinerea femeilor, membri ai PSD, în vederea promovării acestora în structurile de conducere ale partidului, precum şi pentru asumarea unor responsabilităţi şi demnităţi publice;
 6. participarea la campaniile electorale ale PSD;
 7. iniţierea şi dezvoltarea unor relaţii permanente de dialog şi parteneriat cu organizaţii de femei din ţară şi străinătate, în vederea promovării obiectivelor şi principiilor social – democraţiei promovate de PSD;
 8. promovarea şi popularizarea politicii PSD în rândul femeilor, prin elaborarea şi organizarea unor programe politice, sociale, economice, educative, culturale, turistice şi loisir, corespunzătoare intereselor şi aspiraţiilor femeilor;
 9. colaborarea cu organizaţii de femei social-democrate şi socialiste şi promovarea principiilor şi valorilor Uniunii Europene în domeniu.

C A P I T O L U L  II

MEMBRII OFSD

Secţiunea 1

Calitatea de membru

Articolul 9

Poate deveni membru al OFSD, orice femeie, membru al Partidului Social Democrat, care aderă la organizaţie, militează pentru realizarea Programului politic al PSD şi îşi asumă responsabilitatea participării active la viaţa organizaţiei.

Articolul 10

Solicitarea de primire în organizaţie constă în completarea unei Fişe de înscriere care cuprinde principalele date de identitate ale persoanei. Formatul tipizat al Fişei de înscriere este parte integrantă a prezentului Regulament.

Articolul 11

Procedura de înscriere şi evidenţă a membrilor OFSD se stabileşte prin Norme specifice elaborate de conducerea naţională a OFSD şi aprobate de Biroul Permanent Naţional al PSD.

Secţiunea a 2-a

Pierderea sau încetarea calităţii de membru

Articolul 12

 Calitatea de membru al OFSD inceteaza la pierderea calitatii de membru al PSD, in conformitate cu prevederile Statutul PSD

Secţiunea a 3-a

Drepturile membrilor

Articolul 13

Membrii OFSD au următoarele drepturi:

 1. să-şi exprime liber opinia, în cadru organizat, cu privire la activitatea şi proiectele OFSD, la activitatea organelor sale de conducere, a membrilor OFSD care sunt desemnaţi de partid pentru a ocupa funcţii în cadrul administraţiei publice centrale sau locale;
 2. să fie informaţi cu privire la activitatea organelor de conducere ale OFSD de la toate nivelurile;
 3. să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale OFSD locale, teritoriale, judeţene sau naţionale;
 4. să propună şi să fie propuşi de către OFSD candidaţi pe listele electorale ale partidului, în condiţiile Statutului PSD;
 5. să fie recomandaţi pentru ocuparea unor funcţii în administraţia publică locală sau centrală;
 6. să participe la adoptarea hotărârilor în cadrul organizaţiilor OFSD, potrivit competentelor stabilite în prezentul Regulament;
 7. să beneficieze de susţinerea OFSD şi a partidului în faţa atacurilor şi presiunilor politice injuste, de orice fel;
 8. să participe la şedinţele în care se discută probleme legate de persoana şi activitatea sa.

Secţiunea a 4-a

Îndatoririle membrilor

Articolul 14

Membrii OFSD au următoarele îndatoriri:

 1. să cunoască şi să respecte Statutul partidului, Programul Politic al PSD şi Regulamentul OFSD;
 2. să acţioneze pentru înfăptuirea obiectivelor OFSD;
 3. să contribuie la formarea şi promovarea unui mod de lucru democratic, prin acceptarea plurarismului de idei şi a diversităţii opiniilor exprimate în mod liber, în cadrul organizat al OFSD, prin respectarea hotărârilor majorităţii şi a celor adoptate de organele ierarhic superioare ale OFSD şi să asigure aplicarea lor;
 4. să participe la şedinţele şi activităţile organizate de către OFSD;
 5. să nu exprime în public, în numele OFSD, păreri ce contravin hotărârilor organizaţiei sau orientărilor politice ale PSD.

Secţiunea a 5-a

Sancţiuni şi recompense

Articolul 15

Membrilor OFSD, care au săvârşit abateri de la prevederile Regulamentului OFSD sau ale Statutului PSD, ori care prin activitatea sau comportamentul lor aduc prejudicii organizaţiei, li se aplică, în funcţie de gravitatea acestora sanctiunile prevazute in Statutul PSD .

Articolul 16

Membrii OFSD cu activitate deosebită şi recunoscută în cadrul organizaţiilor OFSD de la toate nivelurile pot fi nomializaţi pentru a primi distincţiile, premiile şi recompensele instituite de OFSD sau propuşi pentru a primi distincţiile atribuite de Partidului Social Democrat, în conformitate cu prevederile Statutului PSD.

C A P I T O L U L  III

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Secţiunea 1

Dispoziţii generale

Articolul 17

OFSD se constituie în cadrul organizaţiilor PSD de la  nivelurile locale, judetene /sector şi a municipiului Bucureşti şi cuprinde:

 1. organizaţii locale – comunale, orăşeneşti, municipale sau de sector;
 2. organizaţii judeţene /sector şi a municipiului Bucureşti.

Articolul 18

Organele de conducere ale OFSD, de la toate nivelurile, sunt alese în mod democratic, prin vot liber exprimat. Procedura de vot se stabileşte prin decizia fiecărui organ de conducere în cadrul căruia se exercită votul.(deschis sau secret)

Articolul 19

Activitatea în cadrul organizaţiilor OFSD are la bază următoarele principii generale:

 1. libertatea de exprimare a fiecărui membru în interiorul organizaţiei;
 2. egalitatea membrilor în privinţa accesului la funcţii, în baza valorii individuale;
 3. adoptarea deciziei în baza votului liber exprimat;
 4. solidaritatea membrilor;
 5. unitatea organizaţiei:
 6. disciplina şi responsabilitatea membrilor în respectarea şi aplciarea deciziilor adoptate;
 7. fermitate în apărarea valorilor social-democrate şi a Programului naţional al partidului;

Articolul 20

Între structurile organizatorice ale OFSD sunt stabilite relaţii de ierarhie, fiecare organizaţie având autonomie în cadrul competenţelor stabilite prin prezentul Regulament.

Articolul 21

Un membru al OFSD poate ocupa, concomitent, cel mult două funcţii alese în cadrul organelor de conducere ale OFSD de la diferite niveluri.

Articolul 22

Organele de conducere ale organizaţiilor OFSD îşi desfăşoară activitatea în prezenţa majorităţii membrilor acestora, dacă prezentul Regulament nu prevede altfel.

Articolul 23

Hotărârile organelor de conducere ale OFSD se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi, dacă prezentul Regulament nu prevede altfel.

Articolul 24

Hotărârile adoptate sunt obligatorii, indiferent de poziţia exprimată prin vot; hotărârile organelor de conducere ierarhic superioare sunt obligatorii pentru organele şi organizaţiile componente.

Secţiunea a 2-a

Organizaţia locală

Articolul 25

Organizatia locală se constituie pe raza unei  unitati administrativ teritoriale (comuna,oras,municipiu).

Articolul 26

Organele de conducere ale organizaţiei locale OFSD sunt: Adunarea generală şi Biroul organizaţiei.

Articolul 27

(1) Adunarea Generală a organizaţiei locale se desfăşoară, de regulă,semestrial, fiind convocată de către Biroul organizaţiei sau la cererea a cel puţin 1/3 din numărul membrilor organizaţiei, pecum şi la solicitarea organului ierarhic superior din cadrul structurii OFSD.

(2) Adunarea Generală a organizaţiei locale are următoarele atribuţii:

 1. alege la 2 ani Biroul organizaţiei şi aprobă Raportul de activitate al acestuia;
 2. adopta Programul anual de actiune al organizatiei
 3. dezbate probleme de interes public sau pentru femei, familie,copii şi adoptă măsuri de organizare a unor manifestări specifice;
 4. desemnează delegaţii la Conferinţa organizaţiei judetene/sector sau a municipiului Bucuresti,in baza normei de reprezentare stabilita de Biroul Permanent judetean sau municipal,

3) La cererea Biroului ori la solicitarea organului ierarhic superior ,din cadrul OFSD,poate fi convocata Adunarea generala extraordinara.

Articolul 28

(1) Biroul organizaţiei locale se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar şi este alcătuit din: preşedinte, vicepresedinti, 1-3 in cazul comunelor si oraselor, secretar şi 1-5 membri; la nivelul municipiilor. Biroul cuprinde: presedinte, 3-5 vicepresedinti, secretar si 3-7 membri.

(2) Numărul membrilor Biroului se stabileşte prin decizia Adunării generale a organizaţiei

(3) Biroul organizaţiei locale se întruneşte la convocarea preşedintelui sau la iniţiativa a cel puţin 1/3 din numărul membrilor săi, precum şi la solicitarea ierarhic superior din cadrul structurii OFSD.

(4) Biroul organizaţiei locale are următoarele atribuţii:

 1. coordonează activitatea organizaţiei între Adunările Generale;
 2. organizează activitatea de evidenţă a membrilor şi se preocupă de atragerea de noi membri;
 3. urmăreşte îndeplinirea hotărârilor Adunării Generale
 4. mobilizeza memebrii organizatiei pentru a participa la activitati proprii sau la actiunile organizate de PSD sau OFSD
 5. adopta masuri pentru sustinerea si desfasurarea campaniei electorale pe raza localitatii unde organizatia isi desfasoara activitatea
 6. propune organizatiei PSD din care face parte candidaturi pentru functia de primar si consilieri ,sau pentru alte functii in cadrul administratiei locale ,cu avizul prealabil al Biroului judetean al OFSD
 7. organizeaza dezbateri pe principalele domenii de activitate ale OFSD
 8. informeaza periodic conducerea judeteana a OFSD cu privire la activitatea organizatiei

Articolul 29

Presedintele organizatiei locale coordoneaza si raspunde de activitatea Biroului si reprezinta  organizatia OFSD pe plan local.

Articolul 30

Preşedintele organizaţiei OFSD locală face parte, de drept, din Biroul organizaţiei locale a PSD – Statutul PSD, Art 61, alin (1) şi are calitatea de vicepreşedinte al PSD – Statutul PSD, Art. 43, alin (4).
Secţiunea a 3-a

Organizaţia Judeţeană şi a municipiului Bucureşti

Articolul 31

(1) Organizaţia judeţeană a OFSD cuprinde totalitatea oganizaţiilor teritoriale constituite pe raza unităţilor administrativ – teritoriale din judeţ şi are sediul în municipiul reşedinţa de judeţ.

(2) Organizaţia municipiului Bucureşti a OFSD cuprinde organizaţiile teritoriale constituite la nivelul sectoarelor capitalei.

Articolul 32

Organele de conducere ale organizaţiei judeţene/sector, respectiv a municipiului Bucureşti a OFSD sunt: Conferinţa organizaţiei, Consiliul şi Biroul Permanent.

Articolul 33

(1) Conferinţa organizaţiei judeţene/sector şi a municipiului Bucureşti de analiză a activităţii, se desfăşoară odată la doi ani, fiind convocată de către Biroul organizaţiei.

(2) La cererea Biroului sau a cel puţin 1/3 din numărul organizaţiilor teritoriale ori la solicitarea organului ierarhic superior din cadrul structurii OFSD, poate fi convocată Conferinţa extraordinară.

(3) Conferinţa de alegeri se desfăşoară o dată la patru ani.

(4) La Conferinţă participă delegaţii organizaţiilor teritoriale ale OFSD, invitaţi stabiliţi de Biroul organizaţiei OFSD, precum şi reprezentanţi ai conducerii judeţene a PSD, respectiv a municipiului Bucureşti.

(5) Conferinţa organizaţiei are următoarele atribuţii:

 1. alege Preşedintele şi Consiliul organizaţiei;
 2. aprobă Rapoartele de activitate ale organismelor de conducere;
 3. adoptă anual Programul de acţiune al organizaţiei;
 4. alege delegaţii la Conferinţa naţională a OFSD în baza normei de reprezentare stabilite de Biroul Permanent naţional;
 5. desemnează candidaţii pentru organele centrale ale OFSD;
 6. dezbate probleme de interes public sau pentru femei sau familie şi adoptă măsuri de organizare a unor manifestări specifice;
 7. analizează activitatea organizaţiilor teritoriale componente.

(6) Conferinţa stabileşte numărul de membri ai Consiliului organizaţiei.

Articolul 34

(1) Consiliul organizaţiei judeţene/sector şi a municipiului Bucureşti se întruneşte anual sau ori de câte ori este necesar şi este alcătuit din 41-151 membri.

(2) Numărul membrilor Consiliului se stabileşte prin decizia Conferinţei organizaţiei.

(3) Consiliul se întruneşte la convocarea preşedintelui sau la iniţiativa a cel puţin 1/3 din numărul membrilor săi.

(4) Din Consiliu fac parte de drept parlamentarii şi europarlamentarii PSD, primarii, viceprimarii şi consilierii locali PSD – membri ai OFSD.

(5) Consiliul organizaţiei judeţene/sector şi a municipiului Bucureşti are următoarele atribuţii:

 1. coordonează activitatea organizaţiei între Conferinţe;
 2. alege, o dată la patru ani, membrii Biroului judeţean/sector, respectiv al municipiului Bucureşti, pe funcţii;
 3. urmăreşte îndeplinirea hotărârilor Conferinţei;
 4. stabileşte strategia OFSD pentru susţinerea şi desfăşurarea campaniilor electorale ale PSD din judeţ, respectiv din municipiul Bucureşti;
 5. organizează direcţii, pe domenii de activitate, din care fac parte membri OFSD, precum si specialişti din domeniile respective;
 6. hotărăşte asupra dizolvării, organizaţiilor locale sau teritoriale ale OFSD în situaţia încălcării prezentului Regulament sau a aducerii de prejudicii imaginii şi activităţii PSD;
 7. îndeplineşte alte atribuţii derivate din prevederile prezentului Regulament.

(6) Consiliul hotărăşte asupra numărului de membri ai Biroului organizaţiei.

Articolul 35

(1) Biroul organizaţiei judeţene/sector, respectiv a municipiului Bucureşti se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar şi este alcătuit din: preşedinte, secretar, 7-11 vicepreşedinţi şi 9-15 membri.

(2) Numărul membrilor Biroului se stabileşte prin hotărârea Consiliului organizaţiei.

(3) Biroul organizaţiei se întruneşte la convocarea preşedintelui sau la iniţiativa a cel puţin 1/3 din numărul membrilor săi, precum şi la solicitarea organelor centrale de conducere ale OFSD.

(4) La şedinţele Biroului pot participa, fără drept de vot, parlamentarii şi europarlamentarii PSD, primarii PSD, membri ai OFSD, în cazul în care nu fac parte din acesta, precum şi alţi invitaţi.

(5) Biroul organizaţiei are următoarele atribuţii:

 1. coordonează activitatea organizaţiei între şedinţele Consiliului;
 2. organizează activitatea de evidenţă a membrilor la nivel judeţean/sector, respectiv al municipiului Bucureşti şi se preocupă de înfiinţarea a noi organizaţii teritoriale;
 3. urmăreşte îndeplinirea hotărârilor Consiliului şi informează permanent organizaţiile teritoriale asupra activităţilor sale;
 4. mobilizează membrii organizaţiei pentru participarea la activităţile proprii sau la manifestările organizate de conducerea organizaţiei judeţene/sector, respectiv a municipiului Bucureşti a PSD sau la iniţiativa conducerii naţionale a OFSD;
 5. adoptă măsuri pentru susţinerea şi desfăşurarea campaniei electorale a PSD pe raza judeţului în care activează organizaţia, respectiv al municipiului Bucureşti;
 6. propune organizaţiei PSD de la nivel judeţean/sector, respectiv al municipiului Bucureşti, membri ai OFSD pentru candidaturi la funcţiile de preşedinte al Consiliului judeţean administrativ, consilieri judeţeni, precum şi pentru alte funcţii în cadrul administraţiei publice de la nivel judeţean/sector sau al municipiului Bucureşti, cu avizul prealabil al Biroului Permanent naţional al OFSD;
 7. organizează activităţi de instruire şi pregătire a membrilor OFSD;
 8. asigură dezvoltarea şi respectarea democraţiei interne şi creează condiţiile pentru consultarea periodică a membrilor organizaţiei asupra problemelor importante de pe agenda organizaţiei;
 9. informează, periodic, conducerea judeţeană a PSD şi conducerea centrală a OFSD cu privire la activitatea organizaţiei;
 10. îndeplineşte alte atribuţii derivate din prevederile prezentului Regulament.

Articolul 36

Preşedintele organizaţiei judeţeane/sector, respectiv a municipiului Bucureşti, are următoarele atribuţii:

 1. coordonează şi răspunde de activitatea organizaţiei;
 2. conduce activitatea Consiliului şi a Biroului organizaţiei şi reprezintă organizaţia OFSD pe plan judeţean/sector şi municipiul Bucureşti.
 3. reprezintă organizaţia in cadrul şedinţelor Biroului Permanent Judeţean/Sector al PSD, respectiv în cadrul şedinţelor Biroului Municipal Bucureşti al PSD, fiind asimilat funcţiei de vicepreşedinte, în conformitate cu prevederile Statutului PSD, Art. 43, alin (4)
 4. reprezintă organizaţia în relaţiile cu instituţiile şi autorităţile de la nivel judeţean/ sector, respectiv al municipiului Bucureşti, precum şi în relaţiile cu organizaţiile de femei ale altor partide politice sau organizaţiile neguvernamentale.

C A P I T O L U L  IV

ORGANELE  NAŢIONALE DE CONDUCERE

Secţiunea 1

Dispoziţii generale

Articolul 37

Organele naţionale de conducere ale OFSD sunt:

 1. Conferinţa naţională a OFSD;
 2. Consiliul naţional;
 3. Comitetul executiv naţional;
 4. Biroul Permanent naţional;
 5. Preşedintele;
 6. Secretarul general;
 7. Vicepreşedinţii;

Articolul 38

Membrii OFSD pot candida la oricare dintre funcţiile organelor naţionale de conducere dacă au o vechime de minim un an în OFSD.

Secţiunea a 2-a

Conferinţa Naţională

Articolul 39

Conferinţa Naţională a OFSD este organul suprem de conducere al OFSD.

Articolul 40

(1) La Conferinţa Naţională a OFSD participă delegaţii aleşi de organizaţiile judeţene şi a Municipiului Bucureşti, conform normei de reprezentare stabilită de Comitetul Executiv Naţional al OFSD, invitaţi stabiliţi de Biroul Permanent Naţional al OFSD, precum şi reprezentanţi ai conducerii naţionale a PSD.

(2) Membrii Biroului Permanent Naţional, preşedinţii organizaţiilor judeţene OFSD, respectiv a Municipiului Bucureşti, precum şi demnitarii proveniţi din rândul OFSD, participă, de drept, la Conferinţa Naţională a OFSD, fără a modifica numărul delegaţilor aleşi conform normei de reprezentare.

Articolul 41

(1) Conferinţa Naţională a OFSD se convoacă o dată la patru ani, la convocarea Consiliului Naţional al OFSD.

(2) La cererea Biroului sau a cel puţin 1/3 din numărul organizaţiilor judeţene ori la solicitarea conducerii centrale a PSD, poate fi convocat Conferinţa extraordinară a OFSD.

Articolul 42

(1) Pentru desfăşurarea statutară a lucrărilor Conferinţei Naţionale a OFSD este necesară prezenţa a 2/3 din totalul delegaţilor aleşi.

(2) Dacă cvorumul nu este întrunit, se stabileşte data unei noi convocări, cu majoritatea voturilor delegaţilor prezenţi, însă nu mai devreme de 7 zile de la prima convocare.

(3) Conferinţa naţională a OFSD convocată, în aceste condiţii, este constituită regulamentar cu participarea a cel puţin jumătate plus unu din numărul total al delegaţilor,

Articolul 43

Delegaţii prezenţi aleg o Comisie de validare a lucrărilor, compusă din 5 membri, care verifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute de Regulament pentru desfăşurarea Conferinţei Naţionale a OFSD.

Articolul 44

Conferinţa Naţională a OFSD are următoarele atribuţii:

 1. alege Consiliul Nacional al OFSD;
 2. alege şi revocă preşedintele OFSD, secretarul general, vicepreşedinţii OFSD;
 3. adoptă Rapoartele de activitate ale organelor naţionale de conducere;
 4. dezbate şi adoptă Programul Naţional al OFSD;
 5. adoptă şi modifica Regulamentul de organizare şi funcţionare al OFSD, cu votul a cel puţin 2/3 din numărul delegaţilor prezenţi;
 6. adoptă Rezoluţii cu privire la principalele teme de actualitate naţionale sau de interes pentru femei şi familie.

Articolul 45

Conferinţa stabileşte numărul de membri ai Consiliului Naţional şi numărul de vicepreşedinţi ai OFSD.

Articolul 46

Ordinea de zi a Conferinţei Naţionale se stabileşte de Comitetul Executiv Naţional şi se comunică organizaţiilor OFSD judeţene şi a municipiului Bucureşti cu cel puţin 30 de zile înainte de data Conferinţei.

Articolul 47

Toate hotărârile Conferinţei Naţionale se adoptă cu votul majorităţii delegaţilor prezenţi, cu excepţia celor pentru care prezentul Regulament prevede un alt cvorum .

Secţiunea a 3-a

Consiliul Naţional

Articolul 48

(1) Consiliul Naţional este organul de conducere al OFSD, care coordonează activitatea OFSD între Conferinţele Naţionale ale OFSD.

(2) Consiliul Naţional al OFSD este alcătuit din 180 – 235 membri, aleşi în cadrul Confeinţei naţionale a OFSD dintre candidaţii propuşi de organizaţiile judeţene şi a municipiului Bucureşti.

(3) Din Consiliul Naţional al OFSD fac parte de drept parlamentarii şi europarlamentarii PSD, membri ai Guvernului, preşedinţii Consiliilor judeţene administrative, primarii municipiilor reşedinţă de judeţ sau ai sectoarelor capitalei, membri ai OFSD.

Articolul 49

Consiliul Naţional al OFSD are următoarele atribuţii:

 1. analizează activitatea Comitetului Executiv şi a Biroului Permanent;
 2. urmăreşte punere în practică a hotătârilor Conferinţei Naţionale a OFSD;
 3. adoptă Programul anual de acţiune al OFSD;
 4. stabileşte strategia de acţiune a OFSD în domeniul femeii şi familiei;
 5. coordonează activitatea direcţiilor pe domenii de activitate ale OFSD;
 6. hotărăşte asocierea sau aderarea la alianţe sau foruri naţionale sau internaţionale din domeniul femeii şi familiei;
 7. îndeplineşte orice alte atribuţii, care decurg din prezentul Regulament.

Articolul 50

Consiliul Naţional al OFSD este ales pentru o perioadă de patru ani, întrunindu-se anual sau ori de câte ori este necesar la  convocarea Biroului Permanent Naţional sau  la cererea a cel puţin 1/3 din numărul membrilor săi.

Articolul 51

Ordinea de zi a Consiliului Naţional se stabileşte de Biroul Permanent naţional şi se comunică membrilor cu cel puţin 15 de zile înainte de data convocării.

Secţiunea a 4-a

Comitetul Executiv Naţional

Articolul 52

(1) Comitetul Executiv Naţional al OFSD se constituie din: membrii Biroului Permanent Naţional, preşedinţii OFSD ai organizaţiilor judeţene, ai sectoarelor şi al municipiului Bucureşti, parlamentarii şi europarlamentarii PSD, membri ai Guvernului – membri ai OFSD.

(2) Şedinţa Comitetului Executiv naţional se desfăşoară în prezenţa a minim 2/3 din numărul membrilor acestuia şi adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor prezenţi.

(3) Comitetul Executiv Naţional se întruneşte semestrial sau ori de câte ori este necesar la  convocarea preşedintelui OFSD, Biroului Permanent naţional, la cererea a cel puţin 1/3 din numărul membrilor săi ori la solicitarea conducerii centrale a PSD.

Articolul 53

Comitetul Executiv Naţional are următoarele atribuţii:

 1. coordonează întreaga activitate a organizaţiei între şedinţele Consiliului Naţional;
 2. aprobă normele de aplicare a hotărârilor Consiliului Naţional, stabileşte termene şi controlează modul de aducere la îndeplinire a acestora;
 3. propune încheierea unor convenţii de colaborare, în domeniul femeii şi familiei, cu organizaţii de femei ale altor partide politice sau organizaţii neguvernamentale;
 4. asigură informarea operativă a organizaţiilor judeţene/sector şi a municipiului Bucureşti cu privire la activitatea curentă a organizaţiei;
 5. aprobă înfiinţarea de forumuri, ligi, asociaţii, cluburi şi alte structuri interne;
 6. verifică modul de administrare a patrimoniului pus la dispoziţia OFSD, de către PSD;
 7. înfiinţează si coordonează publicaţiile centrale ale OFSD;
 8. îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de Regulament.

Secţiunea a 5-a

Biroul Permanent Naţional

Articolul 54

(1) Biroul Permanent naţional al OFSD se constituie din: preşedintele OFSD, secretar general şi 13-15 vicepreşedinţi.

(2) La şedinţele Biroului Permanent Naţional pot participa, în calitate de invitaţi: parlamentari, europarlamentari, membri ai Guvernului PSD– membri ai OFSD, coordonatorii naţionali ai structurilor interne constituite în cadrul OFSD, precum şi reprezentanţi ai conducerii centrale a partidului

(3) Biroul Permanent Naţional se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar la  convocarea preşedintelui OFSD, a secretarului general, la cererea a cel puţin 1/3 din numărul membrilor săi ori la solicitarea conducerii centrale a PSD.

Articolul 55

Biroul Permanent Naţional al OFSD are următoarele atribuţii:

 1. coordonează activitatea curentă a OFSD la nivel central;
 2. adoptă hotărâri cu privire la organizarea internă a OFSD;
 3. coordonează activităţile organizatorice la nivel central;
 4. organizează activitatea de evidenţă a membrilor la nivel central;
 5. urmăreşte îndeplinirea hotărârilor Consiliului Naţional şi a Comitetului Executiv Naţional şi informează permanent organizaţiile teritoriale asupra activităţilor sale;
 6. organizează manifestările de nivel naţional ale OFSD;
 7. adoptă măsuri pentru susţinerea şi desfăşurarea campaniei electorale a PSD la nivel central;
 8. propune conducerii centrale a PSD, membri ai OFSD, pentru ocuparea unor funcţii în Aministraţia centrală şi avizează candidaturile la funcţiile de preşedinte al Consiliului Judeţean Administrativ, consilieri judeţeni, precum şi pentru alte funcţii în cadrul administraţiei publice de la nivel judeţean/sector sau al municipiului Bucureşti;
 9. propune Comitetului Executiv Naţional al OFSD dizolvarea Consiliilor sau a Birourilor organizaţiilor, pentru încălcări grave ale prevederilor Statutului PSD sau ale Regulamentului OFSD şi stabileşte măsuri pentru organizarea de noi alegeri la nivelul organizaţiei respective;
 10. organizează activităţi de instruire şi pregătire a cadrelor OFSD, la nivel central;
 11. informează, periodic, conducerea naţioanlă a PSD cu privire la activitatea organizaţiei;
 12. îndeplineşte alte atribuţii derivate din prevederile prezentului Regulament.

Secţiunea a 6-a

Preşedintele

Articolul 56

Preşedintele OFSD este ales prin vot secret, de către Conferinţa Naţională a OFSD, pentru un mandat de 4 ani.

Articolul 57

Preşedintele OFSD are următoarele atribuţii:

 1. conduce şi coordonează activitatea Biroul Permanent Naţional şi a Comitetului Executiv Naţional;
 2. reprezintă OFSD în raporturile cu organele centrale de conducere ale PSD si în relaţiile cu organizaţii de femei ale altor partide politice, din ţară sau din străinătate, în relaţiile cu organizaţii neguvernamentale;
 3. încheie în numele OFSD şi cu acordul Biroului Permanent naţional, convenţii de colaborare cu organizaţii de femei ale altor partide sau organizaţii neguvernamentale interne sau internaţionale;
 4. conduce şedinţele Conferinţei naţionale a OFSD, şedinţele Comitetului Executiv naţional si şedinţele Biroului Permanent naţional;
 5. reprezintă OFSD în cadrul şedinţelor Biroului Permanent Naţional al PSD, respectiv ale Comitetului Executiv Naţional al PSD, fiind asimilat funcţiei de vicepreşedinte al PSD, conform Statutului PSD, Art. 43, alin (4)
 6. prezintă periodic conducerii PSD rapoarte şi analize asupra activităţilor politice sau de altă natură ale OFSD;
 7. propune Comitetului Executiv Naţional, după consultarea secretarului general, desemnarea secretarilor executivi ai OFSD, în număr 7-9 persoane.
 8. îndeplineşte orice alte atribuţii, care decurg din prezentul Regulament.

Secţiunea a 7-a

Secretarul General

Articolul 58

Secretarul General al OFSD este ales prin vot secret de Conferinţa Naţională a OFSD, pentru un mandat de patru ani.

Articolul 59

Secretarul General al OFSD are următoarele atribuţii:

 1. conduce serviciile organizatorice şi administrative în cadrul sediului central al OFSD;
 2. organizează activitatea de comunicare internă a OFSD;
 3. organizează activitatea de evidenţă a membrilor şi de arhivare a documentelor organelor de conducere naţionale;
 4. coordonează activitatea de audit intern;
 5. reprezintă OFSD, în lipsa preşedintelui, în raporturile cu organele centrale de conducere ale PSD si în relaţiile cu organizaţii de femei ale altor partide politice, din ţară sau din străinătate, în relaţiile cu organizaţii neguvernamentale; încheie, doar în absenţa preşedintelui OFSD, în numele OFSD, convenţii de colaborare cu organizaţii de femei ale altor partide sau organizaţii neguvernamentale interne sau internaţionale;
 6. conduce, în lipsa preşedintelui, şedinţele Comitetului Executiv Naţional al OFSD, precum si ale Biroul Permanent naţional al OFSD;
 7. coordonează activitatea Secretarilor executivi ai OFSD;
 8. îndeplineşte orice alte atribuţii, care decurg din prezentul Regulament.

Secţiunea a 8-a

Vicepreşedinţii

Articolul 60

Vicepreşedinţii OFSD sunt aleşi prin vot secret de Conferinţa Naţională a OFSD, pentru un mandat de patru ani.

Articolul 61

Vicepreşedinţii OFSD au următoarele atribuţii:

 1. coordonează direcţii pe domenii de activitate;
 2. coordonează activitatea organizaţiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti în baza responsabilităţilor stabilite prin hotărârea Biroului Permanent Naţional;
 3. îndeplinesc atribuţii specifice preşedintelui sau secretarului general al OFSD, prin mandat;
 4. îndeplinesc orice alte atribuţii încredinţate de Preşedinte sau de organele de conducere naţionale ale OFSD.

C A P I T O L U L  III

Structuri Interne ale OFSD

Articolul 62

În cadrul OFSD, se pot constitui Ligi, Forumuri, Cluburi şi alte structuri interne constituite prin hotărârea Comitetului Executiv Naţional.

Articolul 63

Structurile interne ale OFSD funcţionează în baza unor regulamente proprii, aprobate de Comitetul Executiv Naţional.